Adatvédelmi tájékoztató

   

  Adatkezelő (Szolgáltató) megnevezése:

  Szolgáltató neve: BL Pages Innovative e.c.

  Székhelye és postai címe: 1119 Budapest, Andor u. 21/C fsz. 1.

  E-mail címe: info@nooogluten.hu

  Tárhely szolgáltató neve: net-position.hu

  Tárhely szolgáltató címe: 1113 Budapest, Karolina út 17. tetőtér

   

   

  1. Adatkezelés alapelvei; adatbiztonság

  1.1. Szolgáltató, mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint – kezeli.

  Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.

  Az adatok kezelése és felvétele – az adatkezelés minden szakaszában – megfelel a tisztességesség és törvényességkövetelményének.

  Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Adatkezelő a személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

  Adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában biztosítja, hogy az érintett bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő, mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezeli, illetve bármikor megtilthassa – a kötelező adatkezelés kivételével - az adatkezelést.

  Jelen adatvédelmi tájékoztató megfelel, ill. összhangban áll az alábbi jogszabályokkal:

  • évi CVIII. törvényaz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • évi CXII. törvényaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

  1.2. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

  Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket továbbá kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

  Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, illetve a törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

   

  1. Adatkezelés jogalapja; célja; kezelt adatok

  Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

  A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

  A www.nooogluten.hu honlapra történő regisztráció, valamint a hírlevél küldése esetén az adatkezelés az érintett önkéntes – megfelelő tájékoztatása melletti – hozzájáruló nyilatkozatán alapul. Az érintett nyilatkozata a regisztráció, továbbá – amennyiben ahhoz külön hozzájárul - a hírlevél küldése miatt szükséges.

  Érintett a hozzájárulását a regisztrálást megelőzően adja meg Adatkezelő részére akként, hogy a regisztráció folyamán az Adatvédelmi tájékoztató mellett megjelenő kis négyzetben kattintással egy „X”-et helyez el. Adatkezelő a hozzájárulás megadását megelőzően részletesen átolvashatja és megismerheti a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat. Érintett a fenti hozzájárulásával elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát.

  Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a www.nooogluten.hu honlap láblécében folyamatosan elérhető.

  Abban az esetben, ha a Felhasználó szeretné, hogy a részére hírlevél kerüljön küldésre, akkor ahhoz a regisztráció folyamán/vagy azt követően külön a honlapon tud hozzájárulni akként, hogy a „Feliratkozás hírlevélre” mellett megjelenő kis négyzetben kattintással egy „X”-et helyez el.

  Adatkezelés céljai: 

  A www.nooogluten.hu honlapra történő regisztráció, hírlevél küldése, kapcsolatfelvétel és megrendelés/vásárlás teljesítése.

  Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása

  Az adatkezelő a következő adatokat kezeli:

  Regisztráció esetén: érintett neve (vezetéknév, keresztnév); email címe; megye és város; utalás arra, hogy 16. életévét betöltötte.

  Hírlevél küldése esetén: érintett neve (vezetéknév, keresztnév); email címe; megye és város

  Kapcsolatfelvétel esetén: érintett neve (vezetéknév, keresztnév), email címe; telefonszáma

  Megrendelés/vásárlás esetén: érintett neve (vezetéknév, keresztnév); email címe; számlázási és szállítási cím, telefonszám.

  A www.nooogluten.hu cookie-kat, ún. sütiket (szöveges file-ok, melyek egy weboldal meglátogatásakor generálódnak a felhasználó gépén, olyan technikai információval, mely alapján a felhasználó nem azonosítható) használ, melyeket a felhasználó a saját eszközén állít be, engedélyezi vagy tilthatja az alkalmazást.

  A sütik célja a felhasználói élmény javítása, a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása. A sütik letiltása után előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói nem fognak megfelelően működni.

  A www.nooogluten.hu weboldalon a Google Inc. Google Analytics szolgáltatás működik. A Google Analytics által használt cookie-k és web beacon-k által tárolt információkat a Google Inc. Amerikai Egyesült Államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. Adatvédelmi irányelvei az alábbi honlapon olvashatóak: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

  Az adatkezelés időtartama:

  Regisztráció esetén: A felhasználói fiók – felhasználó által kezdeményezett – törléséig

  Hírlevél küldése esetén: a hírlevél küldéséről történő leiratkozás napjáig

  Minden egyéb esetben a felhasználó által írásban kérvényezett törlésig.

  Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy:

  A szolgáltató mindenkori ügyvezetője, ill. alkalmazottai. A kezelt adatokat kizárólag a mindenkori ügyvezető és az alkalmazottak ismerik meg.

  Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat harmadik személy részére nem adja át. Adatkezelő a kezelt adatokat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbítja.

  Adatkezelő fenntartja magának azon jogot –egyben kötelezettsége is - hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítsa annak érdekében, hogy az mindig megfeleljen a hatályos jogszabályi követelményeknek.

   

  1. Érintett jogai

  3.1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt vagy feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

  Az adatkezelő az érintett erre irányuló kérelmére írásban - a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül– megadja a kért tájékoztatást.

  3.2. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését.

  Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

  3.3. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak törlését vagy zárolását.

  A személyes adatot törölni kell,

  • ha kezelése jogellenes;
  • az érintett kéri;
  • az hiányos vagy téves
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

  Adatkezelő, az érintett adatai törlésére vonatkozó kérelmét kizárólag csak a kötelező adatkezelés eseteiben tagadhatja meg. (pl. Számviteli törvény alapján számla megőrzési kötelezettség)

  Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

   

  1. Bírósági jogérvényesítés

  Az érintett, jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (NAIH) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

   

  NAIH elérhetőségei:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;

  postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.,

  Telefon: +36 (1) 391-1400

   Fax: +36 (1) 391-1410,

  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

  Gluténmentes linzer elkészítése

  Hal gluténmentes bundában salátával

  Gluténmentes palacsinta elkészítése

  Nooogluten.hu

  A gluténmentes életmódról kezdőknek és haladóknak: tapasztalatok, tanácsok, receptek, videók.

  Gluténmentes ételek 5 perc alatt:gluténmentes tabbouleh

  Klasszikusok gluténmentes változatban:gluténmentes kakaós csiga

  © 2017 Nooogluten - Gluténmentes Élet Könnyedén! | Webdesign by FRIK

  gluttube